City University of Hong Kong CLASS CLASS
Making Sense of Grammar
0 like 0 dislike
123 views
asked Sep 11, 2020 in Questions about Chinese Grammar by Mickey (7,400 points) | 123 views

1 Answer

0 like 0 dislike

明天 is the next day after the speaking time. For example,

1) 现在       我      很忙,          明天         再      和你      聊天

    xiànzài  wǒ  hěnmáng   míngtiān      zài     hénǐ     liáotiān

    Now      I am   busy        tomorrow           with you  chat

    I am too busy now, will chat with you tomorrow

‘Speaking time’ means the moment that the speaker speak, and 明天 is the next day after it. Under this circumstance, we would use 明天 rather than 第二天

第二天 is the next day after the reference time. For example,

2)  上个              星期       我      之所以        没         参加        party,

    shànggè     xīngqīrì    wǒ    zhīsuǒyǐ     méi      cānjiā       party

    Last             Sunday    I      the reason   didn't   join       party

    The reason why I didn't join in the party

     是       因为            第二天             有          会议

    shì     yīnwéi         dìèrtiān           yǒu        huìyì

    is     because    the next day      have       meeting

    is because I had a meeting the next day

'Last Sunday' is the reference time rather than the speaking time, and 第二天 is used after the reference time.

answered Sep 11, 2020 by Mickey (7,400 points)

1,435 questions

1,732 answers

21 comments

11,636 users

1,435 questions
1,732 answers
21 comments
11,636 users