City University of Hong Kong CLASS CLASS
Making Sense of Grammar
0 like 0 dislike
163 views
แอปพลิเคชัน SHAREit เป็นแอปที่ใช้ในการแชร์ไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ Android ข้อมูลสามารถส่งผ่านระหว่างกลุ่มและระหว่างบุคคลได้ ด้วยการเชื่อมต่อกับสัญญาณ Wi-Fi (ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต) ความเร็วในการส่งไฟล์จึงเร็วกว่าการส่งด้วยสัญญาณ Bluetooth ถึง 60 เท่า บอลสเต็ป
asked Oct 18, 2023 in Questions about English Grammar by BTXZARA (200 points) | 163 views

1,616 questions

1,882 answers

207 comments

15,645 users

1,616 questions
1,882 answers
207 comments
15,645 users